COMPANY INFORMATION

회사정보

국내·국외 거점

 • 본사
  (우)131-0045 도쿄도 스미다구 오시아게 1-35-1
  Tel:+81(japan)-3-6661-8821
  Fax:+81(japan)-3-6661-8828
 • 나고야 영업소
  (우)460-0002 아이치현 나고야시 나카구 마루노우치1-17-19 키릭스 마루노우치 빌딩9F
  Tel:+81(japan)-52-219-5566
  Fax:+81(japan)-52-219-5558
 • 오사카 영업소
  (우)550-0013 오사카부 오사카시 니시구 신마치2-4-2 SIA빌딩18F
  Tel:+81(japan)-52-935-2310
  Fax:+81(japan)-52-935-2328
 • 야마가타 공장
  (우)990-2346 야마가타현 야마가타시 타카기5번지
  Tel:+81(japan)-23-645-8100
  Fax:+81(japan)-23-645-2546
 • 물류센터
  (우) 270-2223 치바현 마츠도시 아키야마 1-16-5
  Tel:+81(japan)-47-330-8766
  Fax:+81(japan)-47-330-8767
 • 호악속자(심)유한 공사
  (우)518000 심시난산구 수도꼭지 태자로1호 니시로엄11CD호
  1302, Block B, Sunshine Science and Technology Innovation Center, Nanxin Rd, Nanshan District, Shenzhen China 518000
  Tel:+86 755-26674278 Fax:+86 755-26858347
 • HIOS 동양 정밀나사 유한 공사
  홍콩 신제규용건강거리2-6 호비아공업 중심11누8-11실
  Room8-1,11/F,.Favor Industrial Centre,2-6 Kin Hong Street,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong.
  Tel:+852 2420-9790 Fax:+852 2420-9995
 • HIOS 동양 정밀나사(동관) 유한 공사(나사 공장)
  Yongtai Road 3# Enet Industrial Park 18 Building Room5-6 Dongguan City, Tangxia Town, Guangdong Province China
  Tel:+86 769-87518381 Fax:+86 769-87557689